ارگ علی شاه


عکس اول ارگ علی شاه عکس دوم ارگ علی شاه

ارگ تبریز (ارگ علی‌شاه) به بازمانده‌های ایوان جنوبی ارگ علیشاه در شهر تبریز گفته‌ میشود . سبک معماری این بنا به شیوه آذری و معمار آن استاد فلکی تبریزی ذکر شده‌ است .

این ارگ یکی از بلندترین دیوارهای تاریخی کشور و از نمادهای شهر تبریز به شمار می‌رود . امروزه فضای پیرامون ارگ برای بازدید عمومی بازسازی شده‌ است . امروزه در روزهای جمعه از فضای پیرامون ارگ برای برگزاری نماز جمعه استفاده می‌شود .